С Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, ПГСИ "Пеньо Пенев" получи статут на иновативно училище.

Проектът, който училището ще реализира в рамките на 4 поредни учебни години (2021 – 2025г.) е:

Училищен проект за въвеждане на иновативни методи в обучението – проектно- базирано обучение.

Цел на иновацията

Чрез проектно - базирано обучение да се подобрят образователните резултати, да се повишат комуникативните и когнитивните способности на учениците, да се повиши грамотността сред учениците от малцинствените общности, да се стимулира активното учене и критично мислене, да се ангажират и да участват в учебния процес с цел усвояване на знания и развиване на компетентности и умения, необходими за успешна реализация в живота.

Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е за период от 4 учебни години, като всяка година ще участва 1 паралелка ученици от VIII клас, постъпващи в училището. Проектът е фокусиран върху учебните цели, включително съдържание и умения на учениците, базирани на Държавните образователни стандарти. Включва критично мислене/проблем, сътрудничество и самостоятелно управление. Учениците участват в продължителен процес на задаване на въпроси, проучване, намиране на ресурси и прилагане на информация, с цел решаване на проблема или намиране на отговори на съответното ниво на предизвикателството. Проектът се базира на контекста на реалния свят – задачи, инструменти, стандарти за качество, повлияни от интереси и проблеми в живота. Учениците вземат решения как да работят и какво да създават. Ученици и учители влияят върху процеса на учене, ефективността на своите анкетни и проектни дейности, качеството на ученическия труд, препятствията и начина за преодоляването им. Дават, получават и използват обратна връзка, за да се подобри процеса на работа и изпълнението. Учениците представят публично своя проект, като обясняват и демонстрират крайния продукт пред съученици или хора извън класната стая.

Очаквани резултати

В края на периода очаквани резултати са:

Повишаване мотивацията и резултатите от обучението; да се изградят умения за самостоятелно развитие чрез: инициативност, творчество, решаване на проблеми,вземане на самостоятелни решения, критично мислене; умения за работа в екип; използване на информация от източници на чужд език; да изградят умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ ,синтез, оценка развитие на дигиталните компетентности;  езиковата, общата и културата на общуване; осмисляне на националната си идентичност в условията на езиково и културно многообразие; изграждане на междукултурни компетентности, които да ги подготвят за общуване с други културни и езикови общности.

Иновативно училище 2020/2021 учебна година.

Училищен проект за внедряване на иновативни методи в обучението и създаване на дигитална класна стая - проектно базирано обучение осъществявано в дигитална класна стая.

          Създадена е 1 мобилна класна стая;

          Обучени 12 преподаватели за прилагането на иновацията.

- Тема на обучение: „Възможностите на електронните учебни ресурси на Mozabook за постигане ефективен учебен процес“.

- Тема на обучение: „Развиване на ключовите компетентности на учениците чрез прилагане на метода на проектно базираното обучение“.

   Проект на тема: „Да се изследва и анализира технологичния процес за изработка на изделия от метал и  възможностите за предлагане на продукта на пазара.“

    Краен продукт: Изработване на метална щипка за барбекю.

 

               

              

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.