Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

Заповед на кмета на Община Бургас за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата

Протоколи от заседания на обществения съвет

Протокол №1 от 11.10.2016 г.

Протокол №2 от 27.01.2017 г.

Протокол №3 от 28.02.2017 г.

Протокол №4 от 17.05.2017 г.

Състав на обществен съвет

Редовни членове:

1.      Каля Владимрова Чочева   - Председател   

2.      Людмила Миткова Петрова  - Член               

3.      Сийка Манолова Борисова – Член  

Резервни членове:            

1.      Кирил Веселинов Георгиев                           

    Фатме Мехмед Адем                                            

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"