Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ стартираха в ПГСИ „Пеньо Пенев“- гр. Бургас. Ученици от 8. до 11. клас се обучават в групи по 6 ученици по 4 учебни часа за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда,  работа с електронни образователни платформи за ученици. Обученията се извършват присъствено, преди или след учебни занятия от седмичната програма, в събота и неделя, както и през ваканциите. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Уважаеми родители и ученици,

ПГСИ „Пеньо Пенев“- гр. Бургас участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на този проект са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, в които училището участва, са:

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2.  Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  

                                                      

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.