Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. 

 Вход към електронна платформа

Списък с извънкласни дейности в ПГСИ „Пеньо Пенев”:

     I. Дейности за преодоляване на обучителни затруднения: 

       1. Гергана Янева ръководител на клуб „За да не забравя традициите”

           Представителна изява -

       2. Елена Иванова ръководител на клуб  „Игра на думи”

           Представителна изява - 

       3. Веселка Тодорова ръководител на клуб  „По стъпките на историята на моя народ

           Представителна изява - 11.04.2018 година.

       4. Дияна Владикова ръководител на клуб  „Информатиката – вчера, днес и утре”

           Представителна изява - 

II. Дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците:

        1. Гергана Янева ръководител на клуб „Храната на народите”

           Представителна изява – 19.03.2018 година.

           Представителна изява - 20.03.2018 година.

      

                                     Обществен съвет "Твоят час"

 

Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците

Програма за развитие на извънкласните дейности в ПГСИ "Пеньо Пенев"

Правила за работа на Обществен съвет "Твоят час"

Предложени от съвета "Твоят час" извънкласни дейности

 

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

 

 

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"